Õppe- ja kasvatuskorraldus

Kuressaare Rohu Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

Lõimitud õppetegevustega soodustame eesmärgipäraselt laste arengut ja õppimist. Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub päevakava alusel, mis määrab lapse eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused ning õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Lapse arengus on suur tähtus mängul, selleks peab kõige enam aega jääma. Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.

Lasteaial on oma arengukava, tegevus- ja päevakava, mis arvestavad meie kultuurilist omapära ning rahvatraditsioone.

  • “Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava”, Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008.a. määrus nr. 87. Link