Teated

NB! 

 • Rohu lasteaed on kollektiivpuhkusel 25.06. – 06.08. 2024.a. Suverühmad on avatud Kuressaare Ristiku ja Pargi lasteaedades. Link
 • Rohu tänav on lõigul Rohu tn 4a–4b seoses kanalisatsioonitorustiku ehitustöödega suletud 17. ja 18. aprillil. Link: https: //www.saaremaavald.ee/uudised/rohu-tanava-loik-ajutiselt-suletud
 • Reedel, 23. veebruaril 2024.a. on lasteaed avatud  kella 15.00-ni. /Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev tööpäev/
 • Lasteaed võtab konkursi korras tööle õpetaja tasandusrühma, alates 05. veebruar 2024.a.  Osalemiseks saata kirjalik avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 23. 01. 2024.a. e-mailile anne.maripuu@saare.edu.ee
 • Tugiteenused lasteaias: Kuressaare Rohu Lasteaias osutavad tugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna logopeed-eripedagoog Marit Roos ja sotsiaalpedagoog Keidy Sink
 • Logopeed ning eripedagoog vaatlevad ja kuulavad lapsi septembrikuu jooksul ning informeerivad lapsevanemaid individuaalselt, kui nende laps vajab tuge. Logopeedi töö eesmärgiks on lapse kommunikatsioonivõime st suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või paranda­mine.
 • Logopeedi ülesandeks lapse kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega lapse väljaselgitamine, tema suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning talle sobiva suhtluskeskkonna soovi­tamine; õpetajate ja vanemate toetamine lapse kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ja kompen­seerimisel ning individuaal- ja rühmatundide läbiviimine.       
 • Eripedagoogi töö eesmärgiks on lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ning tema arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste välja selgitamine, õpetajate ja vanemate juhendamine ja nõustamine lapse õppe planeerimisel ja läbi viimisel. Eripedagoog tegeleb lapse tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamisega ja on toeks õpioskuste, suulise ja kirjaliku kõne arendamisel ning viib läbi individuaal- ja rühmatunde.
 • Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on aidata kaasa heade suhete kujunemisele laste endi ning laste ja õpetajate vahel. Sotsialiseerumistoe korraldamisel loob sotsiaalpedagoog vajadusel laste toetuseks võrgustiku, kuhu on kaasa haaratud nii lapsevanemad, õpetajad, teised tugispetsialistid ja rühmakaaslased.
  • Rohu lasteaia tugimeeskond:                                                                                                                           1) Helle Tiitsaar, tugimeeskonnajuht, AEVKO – helle.tiitsaar@saare.edu.ee                           2) Marit Roos, logopeed-eripedagoog – marit.roos@sthk.edu.ee                                               3) Koidu Link, õpetaja                                                                                                                                         4) Anne Maripuu, direktor
 • Tutvu laste lasteaeda vastuvõtu korraldusega Saaremaa Valla  kodulehel. Avaldus lasteaeda registreerimiseks (e-teenus): Link
 • Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine: Link
 • Lasteaia osalustasu soodustus ja toiduraha: Link       
 • Toiduraha arvestamise/maksmise kord lasteaedades: Link
 • Sotsiaaltoetused Saaremaa vallas: Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus: Link
 • Koolieelsete lasteasutuste seadus: Link
 • Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava: Link