Isikuandmete töötlemise kord

 1. Üldsätted
  Kuressaare Rohu Lasteaia vastutav töötleja isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide tähenduses on Kuressaare Rohu Lasteaed (edaspidi nimetatud Lasteaed).
  1. Kuressaare Rohu Lasteaia kontaktandmed:
   Aadress: Rohu 4, 93812 Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond
   Registrikood: 750233003
   Telefon: 45 33356
  2. Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist  reguleerivatest õigusnormidest.
  3. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Isikuandmete töötlemiseks on iga isikuandmetega tehtav toiming nagu kogumine, kasutamine, edastamine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kustutamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine.
  4. Lasteaed töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus. Lasteaed töötleb andmeid üldjuhul õigusaktidest tuleneva avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks, eluliste huvide kaitseks või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui isikuandmeid ei töödelda eelnimetatud alustel, küsib Lasteaed andmesubjektilt nõusoleku isikuandmete töötlemiseks. Lasteaed teavitab andmesubjekti isikuandmete töötlemise tingimustest.
  5. Kui Lasteaed soovib jätkata isikuandmete töötlemist mingil muul eesmärgil, kui see eesmärk, mille saavutamiseks neid esmalt töödeldi, edastab ta andmesubjektile eelnevalt teabe isikuandmete töötlemise eesmärgi kohta.
  6. Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuab õigusakt või see on vajalik lasteaia ülesannete täitmiseks. Mõningatel juhtudel võib Lasteaed isikuandmete töötlemiseks kasutada lepingupartnerit, kes teeb isikuandmete töötlemise toiminguid lepinguliste kohustuste täitmiseks (näiteks andmete säilitamine lepingupartneri serveris).
 2. Peamised Lasteaia poolt töödeldavad isikuandmed
  1. Lapsevanema isikuandmed
   Lapsevanema isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Lasteaia avalikes huvides oleva ülesande täitmine (alushariduse omandamine ja laste hoidmine) ning lapsevanema nõusolek. Lasteaed töötleb alljärgnevaid lapsevanema isikuandmeid:
   1. Ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed. Andmete töötlemine on vajalik isiku tuvastamiseks ja lapsehoiuteenuse osutamisega seotud operatiivse teabevahetuse võimaldamiseks Lasteaia ja kodu vahel.
  2. Lapse isikuandmed
   Lapse isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Lasteaia juriidiline kohustus, avalikes huvides oleva ülesande täitmine (alushariduse omandamine ja laste hoidmine), eluliste huvide kaitse ning lapsevanema nõusolek. Lasteaed töötleb alljärgnevaid lapse  isikuandmeid:
   1. Ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, emakeel, kodune keel. Andmete töötlemine on vajalik lapse isiku tuvastamiseks ja lasteaia kohustuste täitmiseks.
   2. Foto, audio ja videosalvestis, lapse loometöö tulemus. Töötlemise õiguslik alus on avaliku ülesande täitmine, juriidiline kohustus  ja lapsevanema nõusolek. Töötlemise eesmärk on lapse arengu hindamine; Lasteaia tegevuste kajastamine (üritused, õppe- ja kasvatustegevused jm.); lapse tunnustamine (hea tulemus üritusel, oskused jms.); Lasteaia ajaloo jäädvustamine.
   3. Eriliigilised isikuandmed, mis on vajalikud lapse elu, tervise ja heaolu kaitseks ning turvalise kasvukeskkonna loomiseks Lasteaias (näiteks erinõuded toitlustuse osas; ravimite kasutamisel; piirangud osalemisel üritustel jm.). Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on eluliste huvide kaitse ja lapsevanema nõusolek. Lasteaed võib edastada neid andmeid kolmandatele isikutele (näiteks tervishoiuteenuse osutaja, toitlustaja jt.), kes aitavad eelnimetatud eesmärke saavutada.
  3. Kirjavahetus, pöördumised
   1. Lasteaed registreerib oma dokumendiregistris Lasteaia tegevuse käigus koostatud ja saadud dokumendid, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Isikuandmeid võivad sisaldada isikute või asutuste poolt saadetud kirjad nagu avaldused, teabenõuded, järelepärimised jm.
   2. Isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele on Lasteaed kehtestanud juurdepääsupiirangu õigusaktide nõuetest lähtudes. Juurdepääsupiiranguga isikuandmeid sisaldavaid dokumente edastab Lasteaed ainult sellistele kolmandatele isikutele, kellel esineb nende saamiseks seaduslik alus.
   3. Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandale isikule, avaldatakse isikuandmeid minimaalses mahus. Isiku kirjavahetusega tutvumiseks esitatud teabenõude korral otsustab Lasteaed, kas dokumenti saab osalisel või täielikult välja anda. Välja antavale dokumendile  ei jäeta isiku kontaktandmeid. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.
   4. Lasteaiale adresseeritud pöördumised ja kirjad säilitatakse vastavalt Lasteaia asjaajamise korrale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.
  4. Tööle kandideeriva isiku isikuandmed
   1. Tööle kandideerimisega seotud dokumendid (näiteks kandideerimisavaldus koos lisatud dokumentidega, kirjavahetus kandidaadiga) sisaldavad isikuandmeid. Lasteaed töötleb  kandidaadi järgmisi isikuandmeid:
    1. Isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress. Nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on isiku tuvastamine ja temaga kontakteerumisvõimaluse loomine.
    2. Muud andmed, mis on vajalikud tööle sobivuse ja erialase pädevuse hindamiseks nagu andmed  hariduse, töökogemuse  ja täiendõppe kohta.
   2. Tööle kandideeriva isiku isikuandmed on juurdepääsupiiranguga info. Töökohale kandideerimise dokumentidega tutvuvad  ainult tööle võtmist korraldavad isikud. Nimetatud dokumentides sisalduvaid isikuandmeid ei avaldata kolmandale isikule, v.a. õigusaktis ettenähtud  erijuhtudel.
   3. Töökohale kandideerimiseks nõutud teabe esitamisel eeldab Lasteaed, et kandidaat nõustub oma isikuandmete töötlemisega tööle võtmise otsustamisel. Lasteaed eeldab, et isikuga, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata.
   4. Äraütleva otsuse korral säilitab Lasteaed kandideerimise dokumente 1 aasta otsuse   tegemisest lugedes.
  5. Lasteaia töötaja isikuandmed
   Lasteaed töötleb õigusaktidest tulenevate kohustuste ning töölepingu täitmisel järgmisi Lasteaia töötaja isikuandmeid:
   1. Töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed (nagu postiaadress, e-post, telefoninumber).
   2. Töösuhtega seotud andmed nagu andmed töötaja kvalifikatsiooni ja täiendõppe kohta.
   3. Muud andmed, mis on vajalikud tööle sobivuse ja erialase pädevuse hindamiseks nagu andmed hariduse, töökogemuse ja täiendõppe kohta.
   4. Töötaja finantsalased andmed (nagu pangakonto töötasu maksmiseks).
   5. Töötaja perekondlikud ja sotsiaalsed andmed nagu laste olemasolu.
   6. Kaitseväekohustuslaste registris olek jm.
   7. Töötaja terviseseisundit puudutavad  andmed nagu teave töövõimetuse; kutsehaiguste kohta, tervisekontrolli otsus jm

    Nimetatud isikuandmete töötlemine on vajalik isikuga töölepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks.
  6. Foto- ja videomaterjal
   1. Lasteaed jäädvustab foto- ja videomaterjalidel Lasteaia elu olulisemaid sündmusi (õppetegevused, aktus, spordiüritused jms.). Lasteaia veebilehel või muudes infokanalites avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik isikud, kes kasutavad vastavat infoallikat. Lasteaed on foto- ja videomaterjali jäädvustamisel tekkivate isikuandmete (nagu isiku kujutis, hääl jm.) vastutav töötleja.
   2. Avalikus kohas nõuetekohaselt jäädvustatud heli- või pildimaterjali võib Lasteaed ilma isiku nõusolekut küsimata kasutada infokandjatel avalikustamiseks.
   3. Lasteaed säilitab ajaloolis-kultuurilisest eesmärgist lähtudes foto- ja videomaterjali tähtajatult.
 3. Andmesubjekti õigused
  Andmesubjektiks on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. Andmesubjektil on õigus:
  1. Saada teavet, milliseid tema või esindatava lapse isikuandmeid Lasteaed töötleb ja tutvuda kogutud isikuandmetega. Samuti saada teavet selle kohta, kui kaua Lasteaed andmeid säilitab ning kellele ja mis ulatuses avaldab. Õigust isikuandmetega tutvuda võivad piirata õigusaktid või teiste isikute privaatsuse tagamiseks seatud õigused.
  2. Nõuda, et Lasteaed kustutaks isikuandmed, mille töötlemiseks puudub  õiguslik alus (sh. nõusoleku tagasivõtmine).
  3. Nõuda enda või esindatava lapse kohta kogutud puudulike või ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi.
  4. Võtta igal ajal tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Nõusoleku tagasivõtmisel on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. See õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka muul õiguslikul alusel nagu  juriidilise kohustuse või avaliku ülesande täitmiseks. Nõusoleku tagasivõtmiseks esitab andmesubjekt avalduse Lasteaiale. Lasteaed lõpetab tagasivõetud isikuandmete töötlemise viivitamatult pärast andmesubjekti nõusoleku tagasivõtmisest teada saamisest.
  5. Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ning nõuda Lasteaialt isikuandmete töötlemise piiramist seni, kuni kontrollitakse isikuandmete töötlemise kohta esitanud vastuväite põhjendatust, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja töödelda juriidilise kohustuse täitmiseks või avaliku huviga seotud  ülesande täitmiseks.
  6. Õigus pöörduda oma õiguste kaitseks pädeva asutuse poole. Kui andmesubjekt  leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või esindatava lapse õigusi, on tal õigus pöörduda õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135), elu- või töökohajärgse pädeva järelevalveasutuse poole, samuti kohtusse.
  7. Lasteaed võib andmesubjekti isikuandmetega seotud päringu saamisel paluda täpsustada asjaolusid. Päringule vastab Lasteaed 30 päeva jooksul. Kui selgub, et päringule vastamiseks on vaja lisaaega arvestades päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu, võib Lasteaed pikendada vastamise tähtaega kuni 60 päeva võrra. Lasteaed teavitab andmesubjektile vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui Lasteaed keeldub päringule vastamisest, siis selgitab ta keeldumise aluseid ja põhjuseid. Töödeldavate isikuandmete koopia väljastatakse andmesubjektile tasuta. Lisakoopiate väljastamise eest võib Lasteaed küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks.
 4. Turvameetmed
  1. Lasteaed peab isikuandmete kaitsmist väga oluliseks ning tagab kohalduva õiguse ulatuses isikuandmete konfidentsiaalsuse. Lasteaed kaitseb kogutud isikuandmeid lubamatu või eesmärgita kasutamise, avalikuks tuleku või hävimise eest, rakendades selleks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
  2. Lasteaias on juurdepääs isikuandmetele isikutel, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks. Andmetele juurdepääsu omavad isikud on kohustatud isikuandmete töötlemisel täitma kõiki õigusaktidest tulenevaid andmekaitsereegleid ning kasutama asjakohaseid turvameetmeid.
 5. Isikuandmete avalikustamise põhimõtted
  1. Isikuandmed on mõeldud Lasteaia siseseks kasutamiseks ning isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele seatakse juurdepääsupiirang  seaduse alusel.
  2. Lasteaed ei avalikusta isikuandmeid, kui seda ei kohusta  õigusakt.
  3. Lasteaia töökorraldusega rakendatakse meetmeid, et isikuandmete töötlemisel riivataks võimalikult vähe isikute eraelu puutumatust.
  4. Isikuandmeid sisaldava dokumendi väljastamisel kolmandale isikule muudetakse dokumendis sisalduvad isikuandmed loetamatuks, välja arvatud juhul, kui andmed väljastatakse isikule, kellel on õigusaktist tulenev õigus neid välja nõuda.
 6. Andmete säilitamine
  Lasteaed ei kasuta ega säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik õigusaktist tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks. Lasteaed säilitab isikuandmeid:
  1. Dokumendi seaduses või Lasteaia asjaajamise korras sätestatud säilitustähtaja möödumiseni või
  2. seadusest tuleneva kohustuse  täitmiseks vajaliku aja möödumiseni või
  3. seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni või
  4. poolte kokkuleppe täitmiseks vajaliku aja möödumiseni.

   Arhiiviväärtust mitteomavaid isikuandmeid töötleb Lasteaed säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed annab Lasteaed üle avalikku arhiivi ning lõpetab ise andmete töötlemise.
 7. Andmekaitsespetsialist ja andmekaitse kontaktisik
  1. Saaremaa valla andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab vallavalitsuse andmekaitse-spetsialist. Andmekaitsespetsialist koordineerib andmekaitsenõuete täitmist Saaremaa valla asutustes.
  2. Andmekaitse spetsialist lasteaias on lasteaia direktor.
  3. Kõigi isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti õigustega seotud küsimustega on andmesubjektil võimalik pöörduda Lasteaia andmekaitse kontaktisiku, Anne Maripuu poole, e-posti aadressil anne.maripuu@saare.edu.ee. Lasteaia andmekaitse kontaktisiku ülesanne on koordineerida Lasteaia  andmekaitseküsimuste lahendamist.